Waar wij voor staan

Groei en Bloei
Onder de kernwaarde ‘Groei en Bloei’ verstaan wij dat ons onderwijs gericht is op de brede talentontwikkeling van het kind, waarbij er balans is in aandacht voor de kernvakken (hoofd) en het werken met hart-handen. Hierbij is het PCM-profiel een hulpmiddel om inzicht in elkaars veelzijdigheid te krijgen. Daarnaast benaderen we groei vanuit intrinsieke motivatie (eigenaarschap). Het eigenaarschap bij leerling en leerkracht wordt gestimuleerd zodat beide tot bloei kunnen komen! 
 
Plezier
De kernwaarde ‘plezier’ stellen wij centraal omdat we veronderstellen dat plezier in en op school leidt tot een positief welbevinden van leerling èn leerkracht wat de kwaliteit ten goede komt. Enthousiasme en sociale veiligheid zijn hierin onmisbaar. Door het organiseren van (spel) activiteiten binnen en buiten de klas, creatief bezig te zijn en open te staan voor nieuwe ideeën geven we inhoud aan plezier. 
 
Waarde(n)vol
In de kernwaarde ‘waarde(n)vol’ zien wij het belang van het werken vanuit waarden en normen. Een positief schoolklimaat waarbij rust en activiteit elkaar afwisselen en er onderling respect is. Daarbij zien we het uiten van onze basiswaarde: ‘Geloof in Jezus Christus’ in het zingen van psalmen en geestelijke liederen, lessen Bijbelse geschiedenis en vieringen als waardevol voor zowel leerling als leerkracht.
Er is balans tussen de coachende en de leidende rol van de leerkracht in de dagelijkse lespraktijk. 
 
Doelgericht
Onder de kernwaarde ‘doelgericht’ verstaan wij dat de leerling zelf weet wat het doel van de les is. Ze weten wat ze moeten kunnen als vaardigheid en wat ze moeten leren. De leerkrachten hebben kennis van de verschillende leerlijnen en kunnen daardoor doelgericht differentiëren en zo nodig leerstof compacten / verrijken. In de schoolontwikkeling hebben we focus op 3 ontwikkelgebieden, namelijk: ‘zelfstandig leren’, ‘leerstofaanbod’ en ‘samen school’. 
 
Verbondenheid
Onder de kernwaarde ‘verbondenheid’ verstaan wij zowel een verticale als een horizontale dimensie. De verbondenheid van God met de mens (verticaal) als de verbondenheid als mensen onderling (horizontaal). Binnen verbondenheid vinden we in contact staan met ouders en leerlingen erg belangrijk. Daarbij wordt er niet alleen over het kind gepraat, maar in bijv. kind gesprekken ook met het kind.  Het creëren van school brede, gezamenlijke momenten en het leren van en met elkaar zien we terug in de kernwaarde ‘verbondenheid’. Hierbij maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en zetten positieve feedback in om sterker te worden als professional.