Onze identiteit & missie

Op Nederlands Hervormde Basisschool "De Lelie" neemt het Woord van God een centrale en daarmee belangrijke plaats in. De christelijke identiteit blijkt de hele schooldag door, zowel tijdens de dagopeningen als tijdens de andere lessen. Het is ons streven om de leerlingen vanuit onze christelijke identiteit toe te rusten om zo als christen nu en in de toekomst hun plek in te nemen in de maatschappij. 
Op De Lelie vertellen we uit de Bijbel, waarbij we de inhoud zo duidelijk, eenvoudig en rijk mogelijk bij de leerlingen willen brengen. Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Hierin komt evenwichtig naar voren dat wij als mensen van onszelf God niet kunnen dienen en eren, wat komt door de zonde. Maar dat er door de komst van Jezus Christus verlossing van onze zonde mogelijk is en Hij een genadig God wil zijn! Daarnaast zingen we dagelijks psalmen en geestelijke liederen tot eer en lofprijzing van onze God.  
Naast de Bijbel hanteren wij de inhoud van de drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) mede als leidraad voor onze levensbeschouwelijke- en onderwijskundige identiteit.  
De leerlingen van De Lelie komen uit verschillende kerkelijke achtergronden uit de omgeving Driebruggen, Waarder en Hekendorp. Deze diversiteit aan verschillende achtergronden waarderen we, waarbij we de eenheid vinden in ons gezamenlijke fundament: Geloof in Jezus Christus. 

Dit komt duidelijk naar voren in de missie van De Lelie:
 

De leidraad in al ons handelen is de Bijbel, het Woord van God. Op De Lelie beschouwen we ieder kind als een uniek en waardevol schepsel van God en ben je welkom. Het is ons streven om het onderwijs vorm te geven door Jezus Christus centraal te stellen als fundament van ons bestaan. Ons bestaan als school en ons zijn als persoon. Op een bewogen en authentieke manier willen we de kinderen heenwijzen naar de grote genade die er te vinden is bij Jezus Christus. Dit komt tot uiting in het dagelijks loven van God door onder andere zang, gesprek en gebed. 
Hierin vinden we het belangrijk om de kinderen een bewust mens- en maatschappijbeeld mee te geven, waarin aandacht is voor hoe zij zich als christen verhouden tot de huidige, gebroken 21e -eeuwse samenleving. 
Vanuit bovenstaand perspectief willen we doelgericht & kwalitatief onderwijs bieden waarin oog is voor de groei en bloei van ieder kind, waar ruimte is voor plezier en waar we ons verbonden weten met ons fundament: Jezus Christus.