Verlof en Verzuim

Verlof en Verzuim 
Regels in geval van school­verzuim:

  • In geval van ziekte verzoeken wij u dit voor 8.30 uur via het ouderportaal aan de leerkracht door te geven. 
  • Indien u voor uw kind(eren) vrij wilt vragen, doet u dit schriftelijk bij de directeur van de school. 
  • De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 
  • Alle verzuim wordt op school bijgehouden d.m.v. een absenten-registratie. 

 
Vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie buiten de vastgestelde data om wordt er geen extra verlof gegeven. Ook niet voor eerder vertrek of latere terugkomst. 
Onder vakantie wordt ook verstaan familiebezoek in het buitenland, midweekaanbiedingen van (groot)ouders, afwijkende vakantieroosters in het gezin of vanwege financiële redenen een eerder/later tijdstip. 
Een uitzondering vormt de situatie dat (één van de) ouders wegens hun specifieke beroep niet binnen de vastgestelde schoolvakanties weg kunnen. In dit geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrijgeven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet dus de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen. Bij een aanvraag van dien aard dient er een werkgeversverklaring te worden afgegeven waaruit de termijn en de aard van het beroep blijken. Dit verzoek moet tenminste acht weken voor vertrek worden ingediend, de verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. 
Via deze link kunt de formulieren downloaden voor het aanvragen van verlof onder schooltijd. 
Daarnaast dient u een vakantieverklaring in te leveren; via deze link te downloaden. 
 
Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt opgenomen wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Die bepaalt of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. 
 
Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden' 

  • Verhuizing van het gezin 
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad 
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad 
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad 
  • Viering van een 25- 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½- 25- 40-50-60- jarig jubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad 
  • Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. 

U kunt dit doorgeven via het ouderportaal