Ons onderwijs

Godsdienst
Elke dag beginnen alle groepen met godsdienst. Wij werken met de methode 'Hoor het Woord'. Eén keer in de week wordt er een psalm aangeleerd/overhoord. Daarnaast wordt er op 3 dagen een Bijbelverhaal verteld. Op de laatste dag van de week is dit een verwerking, een kerkgeschiedenisles of een zendingsverhaal. De methode 'Hoor het woord' geeft ook aandacht aan de catechismus. Door middel van deze methode willen wij onze leerlingen Bijbelkennis aanleren en meegeven hoe zij dit kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
 
Chromebook
Omdat de wereld om ons heen steeds digitaler wordt, en de onderwijsmethodes daarop aansluiten, willen we als school daar een bewuste keuze in maken.
Als school zien we de meerwaarde van een digitaal lesaanbod en verwerking van de opdrachten. Aan de andere kant vinden we het ook belangrijk dat leerlingen het geleerde vanuit het hoofd, door de ‘handen’ op papier weten te zetten. Een bewuste keuze wanneer we een Chromebook gebruiken is daarom erg belangrijk.
Daarom wordt er vanaf groep 3 / 4 af en toe gewerkt met een Chromebook. Vanaf groep 5 krijgt elke leerling een persoonlijke Chromebook in bruikleen tot groep 8. Deze wordt met name voor onderzoeksopdrachten (Topontdekkers) of verwerkingsopdrachten (extra rekenen/taal) gebruikt.
We kiezen er bijvoorbeeld bewust voor om een methode als rekenen op papier aan te bieden, vanuit de visie dat (uit)rekenen op papier een positief effect heeft op de verwerking van de leerstof. Anderzijds kiezen we er bewust voor om het automatiseren van bijvoorbeeld keersommen digitaal aan te bieden.
 
Basisvaardigheden
Rekenen
Voor rekenen gebruiken wij de methode 'Wereld in Getallen '. Vier dagen per week wordt er nieuwe leerstof (één doel per twee dagen) aangeboden. De vijfde les is een herhalingsles. In deze les wordt de aangeboden leerstof van die week herhaald. Daarnaast maken de leerlingen een rekenweektaak. In elke groep differentiëren we op drie niveaus en soms vijf niveaus. Hierdoor krijgt elk kind een leerstofaanbod wat bij hem/haar past. 

Taal en spelling
Het taalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen. Dit zijn: begrijpend lezen, schrijven, spelling, taal en technisch lezen.

Taal
De leerlingen krijgen drie of vier keer per week taal. Er wordt gericht op het verbeteren van de woordenschat, het uitbreiden van de mondelinge taalvaardigheid en de schrijfvaardigheid van leerlingen. Daarnaast leren kinderen ook zinsontleding en woordbenoeming.
 
Begrijpend lezen
We werken met de methode ‘nieuwsbegrip’. Elke week wordt er een tekst gelezen die gebaseerd is op het nieuws. We besteden vooral aandacht aan de verschillende strategieën die er zijn om een tekst te lezen, zoals voorspellen, vragen stellen en samenvatten. In de klas wordt er in kleine groepjes gewerkt met deze methode. Iedere leerling krijgt instructie op een niveau wat bij hem of haar past.

Spelling
De leerlingen krijgen drie of vier keer per week een les spelling. Ons spellingsonderwijs is gericht op het aanleren van regels en die toe te passen. Zo werkt de methode met onthoudwoorden, regelwoorden en klankwoorden. De leerlingen leren om woorden in een bepaalde categorie te plaatsen en zo te onthouden hoe deze woorden worden geschreven.

Schrijven
Het schrijfonderwijs krijgt in groep 3 en 4 veel aandacht. In groep 3 wordt het ‘blokschrift’ aangeboden. De leerlingen leren de losse letters en schrijven dus niet meer gebonden aan elkaar.. In de hogere groepen wordt dit herhaald. Ook wordt dan geleerd om op tempo te schrijven en een eigen handschrift te ontwikkelen.

Technisch lezen/Aanvankelijk lezen
Aan de hand van de methode ‘veilig leren lezen’ wordt in groep 3 lezen aangeleerd. Het eerste half jaar staat in het teken van het aanvankelijk lezen. De leerlingen leren 2-3 nieuwe letters per week. In het tweede halfjaar wordt elke les aandacht besteedt aan  een bepaalde categorie. Er wordt naartoe gewerkt om de leerlingen aan het einde van het schooljaar leesniveau E3 te laten behalen. Voor leerlingen die voor groep 3 al kunnen lezen is er moeilijkere lesstof gedurende het schooljaar.
 
Engels
Wij bieden Engels aan vanaf groep 1! We werken met de methode 'Ipockets in groep 1-4 en 'Stepping Stones' in groep 5-8. Om leerlingen vaardig te maken in het leren van ‘vocabulary’ (woordjes) en aan te sluiten bij het VO wordt er vanaf groep 5 huiswerk gegeven. Hierin zit een opbouw tot groep 8.
Om de luister- en leesvaardigheden van onze leerlingen te stimuleren wordt er in de bovenbouw ook gewerkt met 'Holmwoods'. Via deze digitale omgeving leren leerlingen met behulp van filmpjes en bijbehorende opdrachten hun luister- en leesvaardigheden te vergroten.

Burgerschap
Burgerschapsvorming doortrekt het hele leven en daarmee ook het onderwijs. We zien de leraar als identificatiefiguur. De (school)cultuur en het curriculum (onderwijsaabod) is ‘doordrenkt’ van burgerschapsaspecten en de school is een veilige oefenplaats voor de leerlingen. Op De Lelie maken we gebruik van de digitale leerlijn burgerschap. Deze leerlijn zorgt ervoor dat er een samenhangend burgerschapsaanbod is binnen de school. Deze leerlijn, die doelgericht werkt aan kennis, attitude en vaardigheden op het gebied van burgerschap, is te raadplegen via www.leerlijnburgerschap.nl.
Bij het onderdeel ‘protocollen’ vindt u meer informatie over de visie op burgerschapsonderwijs.

Zaakvakonderwijs
Topontdekkers
Waarschijnlijk heeft u vroeger de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie als aparte vakken gehad. Op onze school worden deze vakken als themavak aangeboden. Schoolbreed wordt er aan één thema gewerkt. Bij elk thema horen opdrachtkaarten. De opdrachtkaarten hebben een (gecombineerd) geologisch, historisch of biologisch onderwerp. De leerlingen voeren de opdracht uit en nemen zo van de zaakvakken alle kennis op die nodig is om aan de kerndoelen te voldoen.
De onderwerpen zijn verbonden met de zaakvakken: biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast krijgt Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) aandacht bij ieder thema. Bij ieder thema is er sprake van kennisoverdracht en door middel van opdrachtkaarten passen de leerlingen de kennis toe. Bijvoorbeeld door het maken van een presentatie, werkstuk of verslag. Binnen Topondernemers is er volop aandacht voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, waaronder samenwerken, creatief denken en ICT-vaardigheden.

Culturele Kunstzinnige Vorming
Op onze school is er een interne cultuur-coördinator. Er worden culturele lessen en excursies aangeboden, vaak gecombineerd met een thema van Topondernemers. De kunstzinnige vorming wordt gestimuleerd door het aanbieden van creatieve lessen.

Muziek
In elke klas worden er elke dag psalmen en geestelijke liederen gezongen. Daarnaast wordt er ook wekelijks muziekles gegeven. Hierbij wordt er aandacht gegeven aan verschillende muziekstijlen en instrumenten. In groep 4 krijgen alle leerlingen een aantal blokfluitlessen.

PCM
PCM staat voor Process Communication Model. Door middel van dit model kijken wij naar de persoonlijkheidskenmerken van een leerling. Wij brengen in kaart wat een leerling nodig heeft en welke communicatie bij hem of haar past. De ene leerling begint aan zijn opdracht door een meer directieve toon en de andere leerling voelt zich fijner bij het zorgende kanaal. Het gaat bij PCM niet alleen om gesproken taal, maar ook de motivatie van de leerling wordt met dit model in kaart gebracht. Door het toepassen van PCM, zijn we als leerkrachten nog meer in staat om alle leerlingen te motiveren en onderwijs te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas.