Medenzeggenschapsraad


De Lelie heeft een medezeggenschapsraad . De MR-leden nemen voor een periode van vier jaar zitting in de MR waarna (her)verkiezing van een nieuw MR-lid plaatsvindt. De MR denkt actief mee in het beleid van de school.
De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden:De MR heeft initiatief bevoegdheid. Dat betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle zaken die de school betreffen. De MR mag over alle punten voorstellen doen aan de directie en het bestuur van Educatis.

De MR heeft instemmingsbevoegdheid over een aantal zaken, onder andere, de verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, het vaststellen van het schoolplan, het vaststellen van de regeling ouderhulp en de vaststelling van het vakantierooster.

De MR heeft adviesbevoegdheid over een aantal zaken, zoals de schooltijden, het financieel beleid, de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding en eventuele verbouw van de school.Voor vragen of ideeën betreffende het werk van de MR kunt u mailen naar de secretaris: a.tenhove@educatis-rpo.nl. De eerste weg om bepaalde zaken, waar u tegen aan loopt op school, aan de orde te stellen, is via de leerkracht of de directeur. Zaken die het schoolbeleid als geheel aangaan, kunnen via de MR geagendeerd worden.

In de MR hebben de volgende personen zitting:
Vanuit de ouders:
  • Mevr. J. van den Berg
  • Dhr. D. Bik (voorzitter)

Vanuit het personeel:
  • Mevr. A. ten Hove - Bruin (secretaris)
  • Mevr. G. Graveland