Welkom op de website van De Lelie
Welkom op de website van De Lelie

Ons onderwijs

Culturele Kunstzinnige Vorming
Op onze school is er een interne cultuur-coördinator. Er worden culturele lessen en excursies aangeboden, vaak gecombineerd met een thema van Topondernemers. De kunstzinnige vorming wordt gestimuleerd door het aanbieden van creatieve lessen.

Engels
Engels wordt op onze school gegeven van groep 1 tot en met 8. We werken met de methode 'Ipockets in groep 1-4 en 'Stepping Stones' in groep 5-8. Bij het vak Engels hoort vanaf groep 5 het leren van Engelse woordjes. Om de luister- en leesvaardigheden van onze leerlingen te stimuleren wordt er in de bovenbouw ook gewerkt met 'holmwoods'. Dit is een domein op internet waarbij leerlingen met een eigen gebruiksnaam en wachtwoord aan deze vaardigheden kunnen werken.

Godsdienst
Elke dag beginnen alle groepen met godsdienst. Wij werken met de methode 'Hoor het Woord'. Eén keer in de week wordt er een psalm aangeleerd/overhoord. Daarnaast wordt er op 3 dagen een Bijbelverhaal verteld. Op de laatste dag van de week is dit een verwerking, een kerkgeschiedenisles of een zendingsverhaal. De methode 'Hoor het woord' geeft ook aandacht aan de catechismus. Door middel van deze methode willen wij onze leerlingen Bijbelkennis aanleren en meegeven hoe zij dit kunnen toepassen in het dagelijkse leven.

Muziek
In elke klas wordt er elke dag psalmen en geestelijke liederen gezongen. Daarnaast wordt er ook wekelijks muziekles gegeven. Hierbij wordt er aandacht gegeven aan verschillende muziekstijlen en instrumenten. In groep 4 krijgen alle leerlingen een aantal blokfluitlessen.

Passend onderwijs
Passend onderwijs is het beleid van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden op de basisschool. Daarbij wordt gekeken welke onderwijsbehoefte een leerling heeft en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. Het gaat het erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Wat onze school naast het reguliere onderwijsaanbod kan bieden vindt u terug in ons schoolondersteuningsplan.

PCM
PCM staat voor Process Communication Model. Door middel van dit model kijken wij naar de persoonlijkheidskenmerken van een leerling. Wij brengen in kaart wat een leerling nodig heeft en welke communicatie bij hem of haar past. Door het toepassen van PCM, zijn we nog meer in staat om leerlingen te motiveren en onderwijs te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas.

Rekenen
Voor rekenen gebruiken wij de methode 'Wereld in Getallen'. Vier dagen per week wordt er nieuwe leerstof aangeboden. De vijfde les is een zelfstandige les, waarin de leerlingen de lesstof verwerken. Op de andere dagen van de week krijgt zelfstandig werken ook een plaats in de rekenles. In elke groep differentiëren we op vier niveaus. Hierdoor krijgt elk kind een leerstofaanbod wat bij hem/haar past.

Taal
Het taalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen. Dit zijn: begrijpend lezen, schrijven, spelling, taal en technisch lezen.

Begrijpend lezen
We werken met de methode nieuwsbegrip. Elke week wordt er een tekst gelezen die gebaseerd is op het nieuws. We besteden vooral aandacht aan de verschillende strategieën die er zijn om een tekst te lezen, zoals voorspellen, vragen stellen en samenvatten. In de groepen 5-8 wordt er met deze methode groepsdoorbrekend gewerkt. Iedere leerling krijgt instructie op een niveau wat bij hem of haar past.

Spelling
De leerlingen krijgen drie of vier keer per week een les spelling. Ons spellingsonderwijs is gericht op het aanleren van regels en die toe te passen. Zo werkt de methode met onthoudwoorden, regelwoorden en klankwoorden. De leerlingen leren om woorden in een bepaalde categorie te plaatsen en zo te onthouden hoe deze woorden worden geschreven.

Schrijven
Het schrijfonderwijs krijgt in groep 3 en 4 veel aandacht. In die groepen worden de schrijfletters, verbindingen en hoofdletters aangeboden. In de hogere groepen wordt dit herhaald. Ook wordt dan geleerd om op tempo te schrijven en een eigen handschrift te ontwikkelen.

Technisch lezen/Aanvankelijk lezen

Topondernemers
Waarschijnlijk heeft u vroeger de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie als aparte vakken gehad. Op onze school worden deze vakken als themavak aangeboden. Schoolbreed wordt er aan één thema gewerkt. Bij elk thema horen opdrachtkaarten. De opdrachtkaarten hebben een (gecombineerd) geologisch, historisch of biologisch onderwerp. De leerlingen voeren de opdracht uit en nemen zo van de zaakvakken alle kennis op die nodig is om aan de kerndoelen te voldoen. De onderwerpen zijn verbonden met de zaakvakken: biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast krijgt Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) aandacht bij ieder thema. Bij ieder thema is er sprake van kennisoverdracht en door middel van opdrachtkaarten passen de leerlingen de kennis toe. Bijvoorbeeld door het maken van een presentatie, werkstuk of verslag. Binnen Topondernemers is er volop aandacht voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, waaronder samenwerken.

Talentontwikkeling
Hierbij krijgen leerlingen in een kleine groep voor een bepaalde periode extra uitdaging op bepaalde leergebieden. Dit in een aantal gevallen gecombineerd met het thema van Topondernemers. Hierbij is ook aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden.
Voor leerlingen met extra aanleg voor praktische vaardigheden en/of voor het toepassen van de lesstof is er een Klusklas.

Zelfredzaamheid
EHBO-lessen
In groep 8 krijgen de leerlingen van De Lelie een half jaar kinder-EHBO. Bij voldoende vaardigheden behalen de leerlingen een officieel diploma.

Verkeer
Elke week krijgen de leerlingen van groep 3-8 één les verkeer. In groep 7 sluiten ze dit vak af met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Sociale vorming
Wekelijks wordt er in elke groep aandacht gegeven aan sociale vorming. In die lessen worden bijvoorbeeld verhalen voorgelezen en groepsactiviteiten gedaan. De eerste twee weken na de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie wordt er in elke klas elke dag een coöperatieve werkvorm gedaan. Dit bevordert de groepsvorming op een positieve manier.

Seksuele vorming
Jaarlijks wordt er door middel van de methode 'Wonderlijk gemaakt' lessen geven voor seksuele vorming. De school ziet dit als primaire taak van ouders. Daarom ontvangen ouders voorafgaand aan de lessen informatie, zodat zij dit thuis met hun leerlingen kunnen bespreken. Als school is het streven om de leerlingen vanuit een Bijbels perspectief ze ook hierin te vormen.