Welkom op de website van De Lelie
Welkom op de website van De Lelie

Missie en visie

Onze visie
Wij willen onze visie beschrijven vanuit de levensbeschouwelijke - en de onderwijskundige identiteit

Onze grondslag
De Nederlands Hervormde Basisschool "De Lelie" is een basisschool op reformatorische grondslag.
De grondslag van het onderwijs op onze school is Gods Woord, de Bijbel. Binnen de school gebruiken wij de Statenvertaling (1637). Naast de Bijbel hanteren wij de drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) als leidraad voor het onderwijs op onze school. Onze visie beschrijven wij vanuit de levensbeschouwelijke- en de onderwijskundige identiteit.

Onze mensvisie
Onze mensvisie is ontleend aan de Bijbel. Wij belijden dat de mens goed is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door de zondeval is dit totaal anders geworden. De mens heeft de relatie met God verbroken en de hele schepping draagt de last van de zondeval. De mens kan zichzelf hieruit niet verlossen. Verlossing is mogelijk door de komst van Christus op aarde. Hij wilde lijden en sterven en met Zijn bloed voor de zonde betalen. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat zullen we in het onderwijs ook duidelijk aan de leerlingen doorgeven: Door Gods genade is het weer mogelijk dat de verbroken relatie tussen God en de mens wordt hersteld.

Onze onderwijsvisie
Als christelijke school op reformatorische grondslag stellen we de Bijbel centraal in ons onderwijs. We hebben de taak om gestalte te geven aan de godsdienstige opvoeding van de leerlingen. Vanuit deze basis bereiden wij de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. Dit doen we door het bieden van een veilige leeromgeving waarbinnen leerlingen kunnen komen tot leren. Leerlingen worden ondersteund en uitgedaagd om zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Onze visie is vertaald naar algemene doelen van ons onderwijs.

Onze missie
De visie is op drie deelgebieden (identiteit, het voorbereiden van onze leerlingen op hun levensweg en de persoonsvorming) uitgewerkt in doelen. Bij de uitwerking van de doelen is antwoord gegeven op de vraag: "Wat willen we onze leerlingen meegeven?". Hieronder staan deze doelen beschreven:

M.b.t. identiteit:
  • Onze leerlingen leren dat hun leven pas echt inhoud heeft als ze wandelen met God. Dat betekent God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf.
  • Onze leerlingen leren op De Lelie hoe ze hun plek als christen in horen te nemen in deze 21e -eeuwse maatschappij.
  • We werken als school samen met de gezinnen en de kerken uit de achterban vanuit wederzijds vertrouwen.
M.b.t. het voorbereiden van onze leerlingen op hun levensweg:
  • Onze leerlingen leren hun van God gekregen talenten optimaal te besteden.
  • Onze leerlingen ontvangen op De Lelie onderwijs dat aansluit bij hun cognitieve, creatieve en sociale mogelijkheden. De leerlingen werken georganiseerd in maximaal drie niveaugroepen per leerjaar. Daarnaast is het mogelijk dat een leerling een eigen leerlijn volgt.
  • Onze leerlingen worden op De Lelie opgeleid tot vaardige, zelfstandige persoonlijkheden die in staat zijn keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor die keuzes.

M.b.t. de persoonsvorming:
  • Onze leerlingen leren op De Lelie zichzelf te accepteren: ze kennen zichzelf (cognitief, sociaal, emotioneel, creatief), weten dat ze zichzelf mogen zijn als uniek schepsel van God en hebben hun mogelijkheden en onmogelijkheden leren kennen.
  • Onze leerlingen leren op De Lelie zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ze zijn handelingsbekwaam om adequaat te kunnen reageren in bepaalde situaties, passend bij hun leeftijd.
  • Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, hun werk, hun medeleerlingen, hun leefomgeving en de schepping.

Ons pedagogisch klimaat
Het realiseren van bovenstaande doelen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig en pedagogisch klimaat. Binnen zo'n klimaat zullen leerlingen met plezier naar school gaan en veel leren. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan we een klimaat waarbinnen leerlingen rust, structuur en veiligheid wordt geboden. Daarnaast wordt er op een Bijbelse en positieve manier gezag uitgeoefend en geaccepteerd. Ook houden leerkrachten rekening met de uniciteit van elke leerling. De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door "God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf".

Op onze school hanteren wij schoolbreed drie basisregels. Deze drie basisregels worden in een schooljaar uitgewerkt naar concrete maandregels.